นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เอกสาร  
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ใบนำฝากพิเศษ Bill Payment Pay-in Slip สำหรับชำระค่าจองซื้อหุ้น "GRAND"