นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลหุ้นสามัญเพิ่มทุน

เอกสาร  
แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)