นักลงทุนสัมพันธ์

การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อการก่อสร้างโครงการในปัจจุบันให้แล้วเสร็จหรือเพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป ทั้งนี้สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกับบริษัทแม่

วันที่กรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภท เงินปันผล หน่วย รอบผลประกอบการ
14/02/61 22/03/61   หุ้นปันผล / เงินปันผล 25 : 1 / 0.004445 บาท 01/01/60-31/12/60
16/02/60     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/59-31/12/59
18/02/59     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/58-31/12/58
24/02/58 27/04/58   เงินปันผล 0.00556 บาท 01/01/57-31/12/57
24/02/58 27/04/58   หุ้นปันผล 20 : 1 หุ้น 01/01/57-31/12/57
20/02/57     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/56-31/12/56
21/02/56     ไม่จ่ายเงินปันผล - บาท 01/01/55-31/12/55