นักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์


2565

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
Q1
Q2
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2564

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด

2563

รายงานประจำปี
แบบฟอร์ม 56-1
งบการเงิน
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB