นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ: บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: 0107546000164
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชั้น 32 ห้องเลขที่ 3203-4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ประกอบธุรกิจ: โรงแรม และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เว็บไซต์: http://www.grandeasset.com
โทรศัพท์: +66(0) 2204-9900
โทรสาร: +66(0) 2204-9999
ทุนจดทะเบียน: 5,323,497,050 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 4,157,926,875.00 บาท