นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้ รวม

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

(หน่วย : พันบาท)

2560 2561 2562
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 9,284,802 13,676,966 14,524,823
หนี้สินรวม 5,661,596 9,115,365 10,364,368
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,889,039 3,615,930 3,615,930
ส่วนของเจ้าของ 3,623,206 4,561,601 4,160,455
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 3,623,206 4,496,954 4,101,607
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,093,199 1,738,920 2,521,931
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 1,195,643 1,586,094 413,178
รายได้ รวม 2,935,803 3,718,441 3,141,523
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี 723,050 283,625 (302,176)
อัตราการเติบโต (%)
สินทรัพย์รวม 20.75% 47.30% 6.20%
ส่วนของเจ้าของ 24.85% 25.90% (8.79%)
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่ 24.85% 24.12% (8.79%)
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1.30% 59.07% 45.03%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 273.31% 32.66% (73.95%)
รายได้ รวม 101.93% 26.66% (15.52%)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)
อัตรากำไรขั้นต้น 42.05% 38.98% 42.96%
อัตรากำไร 24.63% 7.63% (9.62%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 8.52% 2.47% (2.14%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 22.16% 6.97% (7.06%)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.68 1.41 1.19
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.56 2.03 2.53
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.26 1.63 2.10
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 1.21 1.31 1.13
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น 1 0.241 0.083 (0.084)
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร 1 4.90 9.88 (9.29)
เงินปันผลต่อหุ้น 1 - 0.004445 0.025

หมายเหตุ: 1จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผล (ถ้ามี)