นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้รวม

กำไรสำหรับปี

(หน่วย : พันบาท)

2559 2560 2561
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 7,689,353 9,284,802 13,676,966
หนี้สินรวม 4,787,195 5,661,596 9,115,365
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,889,039 2,889,039 3,615,930
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,902,158 3,623,206 4,561,601
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,902,158 3,623,206 4,496,954
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,079,221 1,093,199 1,738,920
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 320,282 1,195,643 1,586,094
รายได้รวม 1,453,855 2,935,803 3,718,441
กำไรสำหรับปี 5,895 723,050 283,625
อัตราการเติบโต (%)
สินทรัพย์รวม 30.69% 20.75% 47.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 0.20% 24.85% 25.90%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 0.20% 24.85% 24.12%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 2.55% 1.30% 59.07%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 11.79% 273.31% 32.66%
รายได้รวม 4.89% 101.93% 26.66%
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)
อัตรากำไรขั้นต้น 49.85% 42.05% 38.98%
อัตรากำไร 0.41% 24.63% 7.63%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 0.09% 8.52% 2.47%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 0.20% 22.16% 6.97%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.69 1.68 1.41
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.65 1.56 2.03
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.32 1.26 1.63
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 0.97 1.21 1.31
กำไรต่อหุ้น 1 0.002 0.241 0.083
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร 1 412.85 4.90 9.88
เงินปันผลต่อหุ้น 1 - - 0.004445

หมายเหตุ: 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผล (ถ้ามี)