นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้รวม

กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี

(หน่วย : พันบาท)

2558 2559 2560
ข้อมูลทางการเงิน
สินทรัพย์รวม 5,883,480 7,689,353 9,284,802
หนี้สินรวม 2,987,217 4,787,195 5,661,596
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 2,889,039 2,889,039 2,889,039
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,896,263 2,902,158 3,623,206
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 1,052,402 1,079,221 1,093,199
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 286,507 320,282 1,195,643
รายได้รวม 1,386,068 1,453,855 2,935,803
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี (120,479) 5,895 723,050
อัตราการเติบโต (%)
สินทรัพย์รวม 6.42% 30.69% 20.75%
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 27.63% 2.55% 1.30%
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ (92.91%) 11.79% 273.31%
รายได้รวม 71.87% 4.89% 101.93%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (4.48%) 0.20% 24.85%
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (%)
อัตรากำไรขั้นต้น 61.22% 65.45% 52.94%
อัตรากำไร (8.69%) 0.41% 24.63%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (4.06%) 0.20% 22.16%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2.11%) 0.09% 8.52%
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่อง 0.99 1.46 1.67
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.03 1.65 1.56
อัตราส่วนหนี้เงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.78 1.31 1.26
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 1 1.00 1.00 1.21
กำไรต่อหุ้น 1 (0.04) 0.002 0.241
อัตราส่วนราคาตลาดต่อกำไร 1 (19.18) 396.96 4.90
เงินปันผลต่อหุ้น 1 0.05556 - -

หมายเหตุ: 1 จำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณจากจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว