นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน หน่วย: ล้านบาท
ราคาหลักทรัพย์ สกุลเงิน : บาท
ชื่อย่อหุ้น
GRAND
ราคาล่าสุด
0.58
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,530,800
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.02 (-3.33%)
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
889.16

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการเงิน เอกสารเผยแพร่ เว็บแคสต์ และผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส