นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 23 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 23 มีนาคม 2565
จำนวนหุ้น
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 2,854,882,340 34.33
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 801,648,892 9.64
3. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 459,620,000 5.53
4. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 198,191,020 2.38
5. น.ส. อรวรรยา จารุสิริการณ์กูล 150,000,000 1.80
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 113,361,218 1.36
7. นาย กิรินทร์ นฤหล้า 78,915,998 0.95
8. นาง วินิตา ศรีชวาลา 70,000,000 0.84
9. นาย อมฤทธิ์ ปั้นศิริ 60,000,000 0.72
10. น.ส. ศรัญญา ชัยจุฑาพร 54,477,600 0.66