นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 25 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 25 มีนาคม 2562
จำนวนหุ้น
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,223,521,003 33.84
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 343,563,811 9.50
3. นายสุรชัย รติทอง 249,773,000 6.91
4. Citynet Asia Limited 215,124,000 5.95
5. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 196,980,000 5.45
6. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 80,081,866 2.21
7. นายทวี อนันตรัตนา 67,152,333 1.86
8. นายสุรกิต รติทอง 57,800,000 1.60
9. นายธีรธัช พูลเกษม 45,161,079 1.25
10. นายกิรินทร์ นฤหล้า 39,267,263 1.09