นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุ้น
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,026,558,657 35.53
2. Citynet Asia Limited 206,850,000 7.16
3. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 147,000,000 5.09
4. นายสุรชัย รติทอง 144,073,000 4.99
5. นางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร 84,023,800 2.91
6. นายทวี อนันตรัตนา 65,531,090 2.27
7. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 51,629,405 1.79
8. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 49,099,819 1.70
9. นายธีรธัช พูลเกษม 43,424,115 1.50
10. นายกิรินทร์ นฤหล้า 37,756,985 1.31
รวม 1,855,946,871 64.24
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 1,033,092,366 35.76
รวมทั้งสิ้น 2,889,039,237 100.00