นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 23 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 23 มีนาคม 2564
จำนวนหุ้น
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,223,521,003 33.84
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 343,563,811 9.50
3. นายสุรชัย รติทอง 260,819,200 7.21
4. นาง พิมพ์เพ็ญ ดีพันธุ์พงษ์ 217,241,200 6.01
5. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 196,980,000 5.45
6. นาย วุฒิลักษณ์ พูลวรลักษณ์ 110,180,000 3.05
7. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 80,081,866 2.21
8. นายสุรกิต รติทอง 71,176,800 1.97
9. นายทวี อนันตรัตนา 67,152,333 1.86
10. นายธีรธัช พูลเกษม 41,000,000 1.13