นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ณ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561
จำนวนหุ้น
1. บริษัท เมโทร พรีเมียร์ โฮลดิ้ง จำกัด 1,223,521,003 33.84
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) 343,563,811 9.50
3. นายสุรชัย รติทอง 250,500,000 6.93
4. Citynet Asia Limited 215,124,000 5.95
5. บริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 196,980,000 5.45
6. นายวิเลิศ วงศ์อภิสัมโพธิ์ 79,326,766 2.19
7. นายทวี อนันตรัตนา 67,152,333 1.86
8. นายสุรกิต รติทอง 57,800,000 1.60
9. นายธีรธัช พูลเกษม 45,161,079 1.25
10. นางสาวศรัญญา ชัยจุฑาพร 43,864,752 1.21
รวม 2,522,993,744 69.77
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ 1,092,936,211 30.23
รวมทั้งสิ้น 3,615,929,965 100.00