นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้าหาข่าว:
รายปี
11 สิงหาคม 2565
การออกหุ้นกู้ของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
09 สิงหาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
09 สิงหาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
09 สิงหาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
27 กรกฎาคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
06 กรกฎาคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAND เริ่มซื้อขายวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
30 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
30 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ GRAND
23 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 7/2565
22 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAND เริ่มซื้อขายวันที่ 23 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAND เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2565
16 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
16 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ GRAND
16 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ GRAND เริ่มซื้อขายวันที่ 17 มิถุนายน 2565
15 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5) (แก้ไข)
14 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
14 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ GRAND
13 มิถุนายน 2565
การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 6/2565
10 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ หุ้นกู้แปลงสภาพ (F53-5)
10 มิถุนายน 2565
แจ้งการคำนวณราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ GRAND