นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้าหาข่าว:
รายปี
20 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
20 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
20 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
20 กุมภาพันธ์ 2562
กำหนดประชุม AGM 2562, จ่ายปันผล, กำหนด Record Date
31 มกราคม 2562
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
26 พฤศจิกายน 2561
การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
06 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
06 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
06 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พฤศจิกายน 2561
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมทุน การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561
01 ตุลาคม 2561
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการของบริษัท
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) แก้ไข
10 สิงหาคม 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
10 สิงหาคม 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 สิงหาคม 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
17 กรกฎาคม 2561
แบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ ของ ROH (แบบ 256-2)
10 กรกฎาคม 2561
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมทุน (เพิ่มเติม)
06 กรกฎาคม 2561
ขอชี้แจงแนวทางกำกับดูแลและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
06 กรกฎาคม 2561
การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนและการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมทุน