นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้าหาข่าว:
รายปี
10 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
10 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 กรกฎาคม 2564
การเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
18 พฤษภาคม 2564
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วมทุน
11 พฤษภาคม 2564
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
11 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
11 พฤษภาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2564
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
20 เมษายน 2564
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
20 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
09 เมษายน 2564
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 08 เมษายน 2564
01 เมษายน 2564
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
16 มีนาคม 2564
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน และอนุมัติให้ ROH จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่กองทรัสต์ (เพิ่มเติม)
24 กุมภาพันธ์ 2564
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2564, งดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มทุน และอนุมัติให้ ROH จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แก่กองทรัสต์
24 กุมภาพันธ์ 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
24 กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
24 กุมภาพันธ์ 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
10 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563