นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้าหาข่าว:
รายปี
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
25 กุมภาพันธ์ 2563
กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2563, งดจ่ายเงินปันผล, กำหนด Record Date
25 กุมภาพันธ์ 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
14 พฤศจิกายน 2562
แจ้งกรรมการลาออก
07 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
07 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
07 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
06 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
06 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
06 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
25 กรกฎาคม 2562
การออกหุ้นกู้ของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
07 มิถุนายน 2562
ชี้แจงข่าวเรื่องการขายหุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
08 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
08 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
22 เมษายน 2562
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ( F 24-1)
22 เมษายน 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
02 เมษายน 2562
แจ้งเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562